Användarvillkor

Beställ smidigt via vår webbplats eller app. Läs först våra användarvillkor.

Hantering av personuppgifter

Inom Color Food (och samtliga webbplatser/appar som vi driver) behandlar vi personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Color Food är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.

 

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

 

Denna policy gäller för användare av Color Foods webbplatser/appar.

 

Color Food använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänster, behandla beställningar, behandla ansökningar samt optimera din upplevelse av våra webbplatser/appar och skräddarsy kommunikationen med dig. Vänligen läs denna policy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi kontakta dig för att få relevant samtycke.

 

Denna policy tillsammans med Color Foods Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Color Foods behandling av personuppgifter utgör grunden för hur vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller uppgifter vi samlar in om dig.

 

Ändringar i ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du lägger till personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Color Food får behandla även de personuppgifterna i enlighet med denna policy.

Användning av Color Foods webbplatser/appar

Genom att använda Color Foods webbplatser/appar accepterar du att Color Food aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på övriga sätt behandlar, dina personuppgifter för att Color Food och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls genom Color Foods webbplatser/appar. För personer under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Color Food lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Color Food förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Color Food kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Color Food. Color Food behandlar alla personuppgifter med yttersta försiktighet och Color Foods underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Color Food.

 

Color Food kan lämna ut Personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Color Food annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Color Food kan överföra personuppgifter till land utanför EU/EES om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig, även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Color Food avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna policy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

 

Genom denna policy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymt. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Color Food få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du skickar e-post till info@colorfood.se

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Color Food samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

 

Color Food använder personuppgifter för att:

 

 1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna och produktutbudet.
 2. Bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna och produktutbudet.
 3. Kommunicera med dig via SMS, telefon eller e-post i syfte att informera dig om dina bokning, ansökningar eller övrig kommunikation kring någon form av beställning.
 4. Diagnostisera och korrigera fel, optimera system och webbplatser/appar.
 5. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster och produktutbud genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster och produktutbud.
 6. analysera statistik och användarmönster kring våra tjänster och produktutbud.
 7. Förbättra upplevelsen av våra webbplatser/appar och tjänsterna och produktutbudet.
 8. Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive remarketing kampanjer och andra typer av avancerad digital marknadsföring.

 

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Color Food inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Color Food på följande adress: till info@colorfood.se

 

Observera emellertid att även om samtycke återkallas kan Color Food med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Uppgifter som samlas in

Följande uppgifter kan komma att samlas in:

 

 • ditt personnummer
 • din e-postadress
 • namn
 • ålder
 • kön
 • mobilnummer
 • adress
 • Kreditkortsuppgifter
 • Device/Enhets-ID
 • IP-adress
 • Geodata
 • Facebook/Linkedin-information (om tillämpligt)
 • Köphistorik; produkt, pris och tillfälle.

 

Som registrerad användare av våra tjänster kan du komma att erhålla nyhetsbrev med erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Color Food genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår hemsida.

 

När du eventuellt länkas vidare till våra samarbetspartners webbplatser/appar kommer personuppgiftsbehandlingen specificeras där.

 

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser/appar. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om.

Utskick av information

När du genomfört en order/beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om låneansökan/bokningen/beställningen och relevanta erbjudanden kopplade till ordern/beställningen. Sådana utskick sker till den e-postadress, och eventuellt till mobilnummer du lämnat i samband med ordern/beställningen.

Lagring av uppgifter

Color Food sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

Color Food gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär bl.a. att Color Food raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Color Food vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Color Food utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

 

Har ni frågor om hur Color Food arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR), kontakta Color Food.

Personuppgiftsansvarig

Color Food, med organisationsnummer 559155-8720.

och ansvarig för de personuppgifter som du lämnar och behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.